Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. IČ: 253 09 978 za účelem budoucího navázání kontaktu s potenciálním uchazečem o pracovní pozici. Poskytnuté osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas odvolán dříve na e-mailové adrese gdpr@sde.cz.

Kompletní informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů

  1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ A PŘIJÍMAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE. 

Správcem zpracovávaných osobních údajů uvedených v čl. 2 je společnost SDE Software Solutions, s.r.o., IČ: 253 09 978, se sídlem Brno – Komárov, Dornych 90, PSČ 617 00 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje na Správce:

Zpracovatelem osobních údajů je poskytovatel informačního systému, prostřednictvím kterého dochází k přijímání osobních údajů z webových stránek Správce a k vedení evidence za účelem stanoveným v čl. 3. Aktuální informace o totožnosti osoby zpracovatele jsou dostupné na výše uvedených kontaktech. Osobní údaje získané za účelem vymezeným v čl. 3 nejsou zpracovávány třetími osobami, ani poskytovány žádným příjemcům. 

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

Správce zpracovává osobní údaje potenciálních uchazečů o pracovní pozici (dále samostatně jen jako „Subjekt údajů“) v následujícím rozsahu:

  1. jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a další osobní údaje, které Subjekt údajů poskytne Správci v přiloženém životopise, jde-li o projevení zájmu o Správcem nabízenou, volnou pracovní pozici, a to prostřednictvím online formuláře „Přidej se k nám“;
  2. e-mailová adresa a další osobní údaje, které Subjekt údajů poskytne Správci v následné komunikaci, jde-li o online formulář „Máš co nabídnout a nevidíš vhodnou pozici? Nech nám svůj e-mail a my se Ti ozveme!“
  1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

Osobní údaje Subjektu údajů v rozsahu dle čl. 2 jsou Správcem zpracovávány za účelem budoucího navázání kontaktu se Subjektem údajů (potenciální uchazeč o pracovní pozici) ve věci (volné) pracovní pozice, o kterou Subjekt údajů projevil nebo může mít zájem.

Osobní údaje v rozsahu dle čl. 2 jsou Správcem zpracovávány na základě svobodného a informovaného souhlasu Subjektu údajů, který může být kdykoliv odvolán, a to způsobem stanoveným v čl. 6.

  1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

Osobní údaje jednotlivých Subjektů údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Pro účely vzájemné komunikace mezi Správcem a Subjektem údajů mohou být rovněž zpracovávány manuálně v písemné formě. V obou případech budou tyto osobní údaje Správcem zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

  1. DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

Osobní údaje jsou ve vztahu k Subjektu údajů zpracovávány v rozsahu dle čl. 2 za účelem stanoveným v čl. 3, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, není-li souhlas Subjektem údajů odvolán dříve způsobem dle čl. 6.

  1. PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ ODVOLAT POSKYTNUTÝ SOUHLAS.

Subjekt údajů má právo kdykoliv poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vymezený v čl. 3 odvolat, pokud již neuplynula doba pro zpracování osobních údajů dle čl. 5.

Poskytnutý souhlas může být kdykoliv odvolán na e-mailové adrese gdpr@sde.cz.

  1. DALŠÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ.

Každý Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se Subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Subjektu údajů obrátit se na uvedený úřad přímo tímto není dotčeno.

Subjekt údajů má také právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, tj. získat od Správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má Subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu. Rovněž má právo na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů. Subjekt údajů má dále právo na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly, jakož i na omezení zpracování osobních údajů Správcem.

Subjekt údajů se může ve věci uplatnění výše uvedených práv obrátit na Správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 1.